دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده زبان و ادبیات
معرفی

مشخصات فردی

نام : ابراهیم   دیباجی

پست الکترونیکی : e-dibaji@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فلسفه

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده زبان و ادبیات

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی زبان و ادبیات عرب

نوع استخدام : قطعی

تاریخ استخدام : 1371/07/01

ابراهیم دیباجی

ابراهیم دیباجی

محل خدمت:   دانشکده زبان و ادبیات

مرتبه علمی : استاد

^